Nyereményjáték szabályzat – Szelfizz a NAIK logo-val az OMÉK-on, és nyerj!

Nyereményjáték szabályzat – Szelfizz a NAIK logo-val az OMÉK-on, és nyerj!

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. (székhely: 2111 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt az OMÉK-on részt vesz bevásárló és szelfit készít a NAIK logo- jával és feltölti saját Facebook oldalára az #NAIK2019 hashtaggel.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, alkalmazottai, és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2019. szeptember 26-29. között tart.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a NAIK Facebook oldalán tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a saját nevére szóló, nyilvános Facebook felhasználói oldalán egy olyan képet tegyen közzé, amely megfelel a következő kritériumoknak:

 • Egy szelfi fotó készítése az OMÉK-on található NAIK logo-val a nyereményjáték ideje alatt, amit fel kell tölteni a Játékosnak a saját nevére szóló, nyilvános Facebookoldalára.
 • A kép alatt szerepelnie kell a következő hashtagnek:#NAIK2019

A Játékban egy Játékos kizárólag egy képpel vehet részt. A nyereményjáték során a fentieknek megfelelő Facebook képet posztoló Játékosok közül naponta a helyszínen 15 órakor fogjuk kisorsolni a napi nyertes Facebook oldalát.

A nyertes Játékosokat a Szervező az Facebook oldalán értesíti.

A nyertes Játékosok a nyereményükért legkésőbb az adott nap 18 órűig a NAIK standjánál (A pavilon 202. B) jelentkezhetnek személyesen. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékosok a fenti határidőig nem igazolják nyertességüket a nyertes Játékosok elveszítik jogosultságukat a nyereményre. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

5. A nyereménycsomag tartalma:

 • NAIK szóróanyag
 • NAIK könyv
 • NAIK bögre
 • NAIK lekvár
 • NAIK szilikon karkötő
 • NAIK toll
 • NAIK keksz
 • NAIK lufi

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékosok értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az NAIK Facebook oldalán.

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, az Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. Elérhetősége: 2111 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.; e-mail:adatvedelem@nail.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az NAIK honlapjánwww.naik.hu).

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet- hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a NAIK Facebook oldalán értesülhetnek.

Gödöllő, 2019. szeptember 24.

NAIK

Szervező


Comments are closed.